Organizacioni kapaciteti

Organizacioni kapaciteti u sektoru OCD nijesu se značajno promijenili u 2021. godini ali su i dalje bili pod uticajima izazvanih pandemijom kovida-19. Tokom ove godine, mnoge organizacije usredsredile su se na završetak projektnih aktivnosti iz 2020. godine, naročito onih koje su nalagale realizaciju aktivnosti uživo, kao što su pružanje usluga i organizacija seminara, obuka i konferencija. Manje OCD nastavile su da sprovode aktivnosti onlajn, dok su neke veće OCD organizovale hibridne događaje s ograničenim brojem učesnika. 

Iako zadobijanje podrške šire zajednice ostaje izazov za mnoge OCD, neke organizacije su uspjele da uspostave bliske veze sa svojim ciljnim grupama. Na primjer, OCD koje pružaju socijalne usluge razvile su mehanizme za komunikaciju i uključivanje svojih korisnika. Najčešće su to OCD fokusirane na specifične probleme i ciljne grupe, kao što su roditelji, djeca sa smetnjama u razvoju, LGBTQI populacija i lica sa invaliditetom. Tokom 2021. godine, ekološke OCD blisko su sarađivale sa lokalnim zajednicama na organizovanju protesta protiv projekata hidroelektrana, kao i protiv zagađenja vazduha u Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore. 

Prema Zakonu o nevladinim organizacijama, nevladino udruženje mora imati skupštinu i ovlašćenog predstavnika, dok nevladina fondacija mora osnovati upravni odbor i imati ovlašćenog predstavnika. Statut OCD takođe može predvidjeti druge vrste organa upravljanja. Većina OCD u Crnoj Gori ima predsjednika i izvršnog direktora koji upravljaju organizacijom. 

Većina OCD su male lokalne organizacije sa ograničenim ljudskim i finansijskim resursima koje uglavnom vrše samo projektno planiranje. Veće OCD sprovode strateško planiranje za period do dvije godine. 

Prema nacrtu Strategije iz 2022, OCD u Crnoj Gori su početkom 2021. godine zapošljavale 1.458 osoba. Skoro 47 posto bilo je zaposleno u OCD sa sjedištem u Podgorici, što ukazuje na izražen disparitet u geografskoj distribuciji OCD. Ove organizacije podliježu Zakonu o radu ako zapošljavaju osoblje sa punim radnim vremenom. Ugovor na određeno vrijeme može trajati najduže trideset šest mjeseci, nakon čega zaposleni stiče pravo na ugovor na neodređeno vrijeme, što poslodavcu nameće dodatne obaveze, kao što je isplata otpremnine u slučaju otkaza. Zakon o radu predviđa izuzetak u slučaju zapošljavanja zasnovanog na projektima, koji OCD omogućava da angažuju osoblje na određeno vrijeme, koje je duže od trideset šest mjeseci. Vlada je 2021. godine nastavila sa implementacijom Programa stručnog osposobljavanja za visokoškolce, koji organizacijama civilnog društva omogućava da zaposle pripravnike, iako je riječ o angažmanima na ograničeni period. 

Prema Svjetskom indeksu davanja za 2021. godinu, čiji je autor Charities Aid Foundation, 11 posto građana Crne Gore prijavilo je volontiranje. Predloženi Zakon o volontiranju, koji je bio na čekanju od 2019. godine, povučen je iz skupštinske procedure 2021. godine. Nacrtom Strategije iz 2022. predviđena je reforma crnogorskog zakonodavnog okvira o volontiranju kako bi se unaprijedio normativni okvir i podstakao razvoj volonterskog sektora. 

Iako je većina OCD opremljena osnovnom informaciono-komunikacionom tehnologijom (IKT), veće OCD, koje raspolažu sa više resursa bile su u mogućnosti da se bolje prilagode „novim načinima rada“ tokom pandemije, kao što su rad na daljinu, video sastanci, onlajn seminari i onlajn striming događaja. Neke OCD još uvijek nemaju veb-stranice, te komuniciraju isključivo putem društvenih mreža. 

Indeks održivosti OCD-a je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

››  Indeks ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva,
kroz sedam dimenzija. ‹‹